Wybierz zakładkę

Planowanie przestrzenne jest zadaniem własnym samorządów lokalnych  na poziomie gmin, związków metropolitalnych, województw oraz kraju. Największy wpływa na kształt otoczenia, w którym żyjemy mają gminy - nasze "małe ojczyzny", które kształtują przestrzeń przy udziale społeczeństwa. Racjonalne planowanie przestrzenne pozwala na wykorzystanie potencjału gospodarczego nieruchomości, jak również ochronę krajobrazu oraz przywrócenie do życia obszarów zdegradowanych - ich rewitalizację. Studium uwarunkowań określa politykę przestrzenną gminy, a plany miejscowe i wydawane decyzje administracyjnej pozwalają faktycznie kształtować przestrzeń. Powyższe dokumenty planistyczne mają ogromne znaczenie ekonomiczne, społeczne i prawne. Przeznaczenie nieruchomości ma wpływ nie tylko na wartość nieruchomości, ale również na jakość naszego życia.

Czytaj więcej: Planowanie przestrzenne


Wycena nieruchomości służy określaniu wartości nieruchomości w zależności od potrzeb zamawiającego operat szacunkowy - celu wyceny. Nieruchomości są przedmiotem zainteresowania każdego, komu marzy się własne mieszkanie,  dom lub pragnie zainwestować duże pieniądze np. wybudować fabrykę, sprzedać nieruchomość z zyskiem, jak również  pozostawić coś w spadku swoim potomnym. Nieruchomości są przedmiotem wielu spekulacji ich wartość w dłuższej perspektywie jest stabiliną, ale podlega wahaniom w zależności od sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej. Na rynku istnieje wielu graczy snujących wizje ogromnych zysków z nieruchomości, a samo posiadanie nieruchomości wcale nie musi przynosić zysków. Operaty szacunkowe są niezbędnym dokumentem dla organów administracji, banków, przedsiębiorstw, a także osób, które pragną zakupić wymarzoną nieruchomość bez narażania się na zawyżona cenę.

Czytaj więcej: Wycena nieruchomości


Każdy, kto próbował na własna rękę zabudować działkę, przebudować dom, czy przynajmniej wykuć okno w ścianie, zmierzył się z szeregiem formalności jakie należy spełnić, żeby działać zgodnie z literą prawa, bez narażania na poważne kary finansowe. Realizacja inwestycji odbywa się w zgodzie z ustalaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednak jedynie ok. 28% powierzchni kraju pokryta jest planami. W przypadku braku takich opracowań niezbędne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego, a w niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie. Wydawane przez organy administracji decyzje nie zawsze są w pełni uzasadnione. Wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji pozwala nam profesjonalnie przeprowadzić naszych Klientów przez proces inwestycyjny.

Czytaj więcej: Obsługa inwestycji


Przepisy Unii Europejskiej nakładają na Polskę obowiązek tworzenia danych przedstawianych na mapach mi. in. danych ewidencyjnych, ukształtowania terenu, danych przestrzennych w formie wektorowej, rastrowej i opisowej, tj. w postaci metadanych GIS (geograficzne systemy informacyjne). Opracowania GIS coraz częściej zamawiane lub wykonywane są przez przedsiębiorstwa w celu inwentaryzacji i administracji sieci. Usługi pobierania i przeglądania danych są niezbędnym elementem pracy projektantów, rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji, jak również przedsiębiorców i osób fizycznych - jest to narzędzie ułatwiające codzienną pracę, na miarę XXI wieku.

Czytaj więcej: Opracowania kartograficzne, GIS/metadane


Nasi Partnerzy

pro-gis Analizy GIS
JX projekt Nieruchomości
Parus projekt Ekspertyzy Środowiskowe
Expanse Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna