Wybierz zakładkę

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne jest zadaniem własnym samorządów lokalnych  na poziomie gmin, związków metropolitalnych, województw oraz kraju. Największy wpływa na kształt otoczenia, w którym żyjemy mają gminy - nasze "małe ojczyzny", które kształtują przestrzeń przy udziale społeczeństwa. Racjonalne planowanie przestrzenne pozwala na wykorzystanie potencjału gospodarczego nieruchomości, jak również ochronę krajobrazu oraz przywrócenie do życia obszarów zdegradowanych - ich rewitalizację. Studium uwarunkowań określa politykę przestrzenną gminy, a plany miejscowe i wydawane decyzje administracyjnej pozwalają faktycznie kształtować przestrzeń. Powyższe dokumenty planistyczne mają ogromne znaczenie ekonomiczne, społeczne i prawne. Przeznaczenie nieruchomości ma wpływ nie tylko na wartość nieruchomości, ale również na jakość naszego życia.

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Analizy urbanistyczne i wizualizacje
 • Ocena aktualności studium i planów miejscowych
 • Prognozy demograficzne
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Prognozy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego/studium
 • Analizy krajobrazowe dla potrzeb lokalizacji turbin wiatrowych
 • Studia historyczno - urbanistyczne
 • Wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
 • Opisy taksacyjne na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej
 • Konwersja uchwał w edytorze aktów prawnych do formatu XML